Paslaugos

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės

Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus

2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V1-230

 

BARSTYČIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE

TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Paslauga Paslaugos apibūdinimas
1. Informavimas Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų globos namuose, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.
2. Konsultavimas Paslauga, kurios metu kartu su vaiku (ir jo artimaisiais) analizuojama probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Supažindinama su vaikų globos vidaus tvarkos  taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją.
3. Tarpininkavimas ir atstovavimas Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, buitines, socialines, tvarkant asmens dokumentus, mokant mokesčius), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose. Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Atstovaujama globotinių interesams tvarkant dokumentus socialiniam būstui įsigyti. Tarpininkaujama organizuojant vaikų ugdymą įvairiose ugdymo institucijose.
4. Apgyvendinimas Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir  priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikas gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
5. Maitinimas Maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 4 kartus per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais. Pateikiamas meniu, kuris sudaromas pagal galimybes atsižvelgiant į vaikų pageidavimus. Atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė mityba ir keičiamas maitinimo ritmas. Vaikams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams. Mažamečiams ar turintiems specialiųjų poreikių vaikams pagal poreikį teikiama maitinimo pagalba.
6. Sveikatos priežiūros paslaugos Organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūra. Laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra. Organizuojamas sanatorinis vaikų gydymas. Laiku organizuojamas  medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama  medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis, slaugos priemonėmis. Vaikų globos namuose teikiamos įstaigos sveikatos priežiūros  licencijoje įrašytos paslaugos. Esant reikalui, vaikai hospitalizuojami. Organizuojamos priemonės, užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimus. Pagal poreikį teikiama psichologo pagalba.
7. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį vaikų  savarankiškumą. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas,  apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos, buities darbus, bendraujant ir pan.). Vaikams nuo 7 m. mokamos lėšos asmeninėms išlaidoms. Vaikai turi asmenines sąskaitas banke.
8. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) Darbinė veikla organizuojama individualiai, šeimynose ir pagal parengtą savarankiškumo ugdymo bei veiklos programą. Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Sudaroma galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas veiklas pagal pomėgius.
9. Laisvalaikio organizavimas Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. Vaikai turi galimybę lankyti  Skuodo meno mokykloje organizuojamus užsiėmimus, pasirinkdami jų poreikius ir pomėgius atitinkančias specialybes, taip pat ugdymo įstaigose, kurias lanko, organizuojamus užsiėmimus, būrelius. Pagal Veiklos planą organizuojami įvairūs laisvalaikio renginiai, švenčiami vaikų gimtadieniai. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt.
10. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas Globos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos. Vaikai aprūpinami visomis individualios higienos priemonėmis, savarankiškai naudojasi tualetu, dušu,  atliekant asmens higienos procedūras pagal poreikį teikiama personalo pagalba. Vaikai turi galimybę savarankiškai skalbtis, lygintis rūbus, naudotis skalbimo mašinomis, pagal poreikį teikiama pagalba.
11. Transporto organizavimas Pagal poreikį vaikams teikiama transporto paslauga (pavėžėjimas į gydymo ar ugdymo institucijas, į autobusų, traukinių stotis, ekskursijas, išvykas, pramogas ir pan.).
12. Kitos bendrosios socialinės paslaugos Socialinės paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia su vaikais dirbančių specialistų komanda, derindama su kitų institucijų specialistais (VTAS atstovais, su vaiko šeima dirbančiais socialiniais darbuotojais, ugdymo institucijų atstovais ir pan.), pagal galimybes –  vaiko tėvais ar artimaisiais, pačiu vaiku.

__________________